Årsstämma i Kragsta södra samfällighetsförening onsdag 29 april 2020 kl.18

Enligt samfällighetens stadgar ska årsstämman hållas under mars eller april månad. Med hänsyn till rådande omständigheter (spridning av Corona-virus i samhället) har styrelsen noga beaktat de alternativ som finns. Många av samfällighetens medlemmar kommer inte ha möjlighet att närvara på grund av att de kan tillhöra någon av riskgrupperna. Vi har landat i att stämman måste genomföras stadgeenligt. Den som inte har möjlighet att närvara kan lämna sin fullmakt till ett ombud. En deltagare på stämman kan fungera som ombud för flera fastighetsägare (inneha flera fullmakter).

Det är några formella beslut som måste fattas av stämman för att styrelsens förvaltningsarbete ska kunna fortgå. Bland annat ska styrelsens förslag till budget och debiteringslängden, som i år är oförändrad mot föregående år (inga avgiftshöjningar) godkännas.

Stämman kommer att hållas utomhus, behöriga avstånd respekteras och utan servering av kaffe eller dyl.

Ränteavdrag 2019

Ränteavdragen är per fastighet så delar man ägandet med någon eller några får man bara göra avdrag för sin andel av ägandet.

Ränteavdrag KSSF 2019 GA:1

Envåningshus (2 andelar i samfälligheten) : 623kr

Tvåvåningshus (3 andelar i samfälligheten): 935kr

Ränteavdrag KSSF 2019 GA:2

Äger man en fastighet som ingår i GA:2 (40-ringen, 52-ringen) får man göra ytterligare ett avdrag på: 43kr

Sopning

Sopning av samfällighetens vägar kommer att ske mellan torsdag 2 april och fredag 3 april. Undvik att parkera utanför fastigheterna.

Värmeproblem

Värmeförsörjningen till delar av samfälligheten är försvagad. Det är inget fel på fjärrvärmen från Eon, utan problemet finns någonstans i vårt system. Vi har försökt att själva lokalisera problemet, men inte lyckats. I morgon bitti kommer jourreparatör. Vi beklagar att det kan bli en kall natt för några här i området.

52-ringens nedre garageport

Det har varit upprepade problem med att stänga porten till 52-ringens nedre garage den senaste veckan. Reparatör har varit på plats flera gånger men problemen har återkommit. Porten är fortsatt felanmäld och reparatören kommer åter på måndag. Vänligen låt porten stå öppen.

God fortsättning på det Nya Året!

Vi vill påminna om att motioner till samfällighetens årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari; via mejl till styrelsen alternativt i brevlådan utanför Torpet. Stämman kommer att hållas under april månad; exakt datum är inte fastställt ännu. Kallelse delas ut i samfällighetens medlemmars brevlådor senast två veckor före föreningsstämman. Kontakta valberedningen om ni är intresserade av att medverka i styrelsens arbete. Det är en trevlig och inspirerande uppgift och nya händer är varmt välkomna!

En gemensam vårarbetsdag kommer som vanligt att hållas en söndag i maj.

52-ringens övre garage

Låset till 52-ringens övre garage är nu åtgärdat. Cylindern är bytt. Låset öppnas nu genom att nyckeln vrids åt vänster. Liksom tidigare gäller att ingen typ av låsspray eller annan substans får sprutas i låset. Kontakta styrelsen om det uppstår problem.

Avgiftsavier

Av misstag saknades värmedebiteringen på de senaste avierna från RBfast (avseende jan-mars). Därför har vi fått kompletterande separata avier som avser den värmeförbrukning som ska debiteras under motsvarande period. Vi beklagar det extra besvär som detta kan medföra. Fortsättningsvis kommer värmen och samfällighetsavgiften liksom tidigare debiteras på en och samma faktura.