P-tillstånden

Alla P-tillstånd till uteparkeringarna har slut-datum 31/12-23.

Vi kommer börja dela ut de nya till var och en. Varje hushåll får två nya tillstånd. Styrelsen kommer runt och knackar på för att dela ut och få en ”kråka” på att ni mottagit tillstånden.

Vänligen//Malin i styrelsen

Postboxar

Nu är Postboxarna beställda!

Redan nu på måndag 16/10 påbörjas markarbetet, där boxarna ska stå, vilket är i anslutning till de stora garagen.

Björkelund norra får sina boxar, där det nu står en äldre modell av basketkorg

40-ringen och Björkelund södra får sina boxar bredvid sopskåpen, vid 40-ringens garage.

50-ringen får sina boxar mitt emot sitt garage, bredvid parkeringen/planket.

Aspelunds boxar kommer fästas på en av era garageväggar.

Boxarna kommer vara på plats i god tid innan jul, så vi slipper hämta våra julkort nere på Smidesvägen.

Ses på arbetsdagen på lördag//Styrelsen

ARBETSDAG

Lördagen den 14-oktober är det gemensam arbetsdag i samfälligheten.

Vi träffas vid Torpet kl 10.00, för lite genomgång av vad som behöver göras. Kl 13.00 finns det lite förtäring & förfriskning vid Torpet.
Det kommer finnas flera Containrar, att lägga biologiskt avfall i. Avfall från samfälld mark har företräde, men finns det plats kvar i Containrarna när gemensamma ytor röjts, är det fritt fram att lägga i avfall från privata trädgårdar. Containrarna kommer stå kvar hela söndagen också.

Väl mött//Styrelsen

Varmvattenavbrott 17/8

Nu har den pågående reparationen av fjärrvärmen kommit till det stadiet att varmvattnet behöver stängas av.

Torsdagen 17/8, mellan kl 07.00 till och med 16.00 kommer varmvattnet vara avstängt. Detta berör 52-ringen, Aspelund och Kedjehusen.

Styrelsen önskar alla en fortsatt fin sommar 🙂

Till boende i 52-ringen!

I samband med grävningsarbete i gatan runt 52-ringen har skador uppk0mmit på elkablar. Ellevio har under eftermiddagen den 13:e juli haft reparationspatrull på plats. Flera fastigheter i 52-ringen har haft el-bortfall under en dryg timme då reparation pågått. Då fortsatt grävande genomförs under kommande dagar kan det hända att samma problem återkommer. //Styrelsen

GRÄVARBETEN PÅGÅR

Just nu, idag (5/7) har ett arbete med att byta ut en läckande vattenkulvert i 52-ringen startat.

Detta innebär att det kommer pågå grävarbeten inne på 52-ringen, vilket kommer begränsa framkomligheten.

De nummer som berörs direkt är Kragstalundsvägen 127-134. På dessa nummer kommer vattenkulverten grävas upp från gatan in till förrådet, för att bytas till nya, då läcka uppstått i ett av ovan nummer.

Hoppas arbetet flyter på utan att störa sommaridyllen allt för mycket!

Vänligen//Styrelsen

Äntligen händer det något

Nu är lantmäteriförrättningen rörande postboxar avslutad.

Hela processen och beslutet har alla fått i brev från Lantmäteriet.

Lantmäteriet fattade beslutet den 8 maj 2023

Sista dag för att överklaga beslutet är den 5 juni 2023

Därefter, om ingen överklagar beslutet, kan samfälligheten köpa in postboxar, som måste godkännas av PostNord. Söka bygglov hos kommunen och få markarbeten och montering utförda.

Uppdaterar här vartefter arbetet fortskrider//Malin i styrelsen

Motioner

Information om Motioner

Medlem som önskar ett visst ärende behandlat på årsstämman, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen. Märk mailet/brevet med ”Motion” Antingen via mail till styrelsen (styrelse@kssf.se) eller med brev i postlådan utanpå Torpet på Kragstalundsvägen 85.

En Motion bör innehålla ett förslag till åtgärd.

Styrelsen behandlar alla motioner. Styrelsen ska föreslå hur stämman ska behandla motionen.
Inkomna motioner och styrelsens förslag, finns att läsa på hemsidan/Simplekos portal, i samband med kallelse till årsstämman.

Enligt KSSF stadgar ska motion vara styrelsen tillhanda senast sista januari.
Men det finns inget som säger att du måste vänta med din motion till det datumet. Skriv ner din motion, när du kommer på den och skicka in den. Kommer den in före sista januari tas den upp på årsstämman som oftast hålls i slutet av April varje år.
Kommer den in senare än sista januari, tas den upp på stämman året efter.

Självklart är ni i vanlig ordning hjärtligt välkomna med frågor och åsikter via mail till styrelsen.

Ha en fin valborg//Malin i styrelsen

 GEMENSAM ARBETSDAG


Söndagen den 14/5 kl 10

Samfällighetens gemensamma arbetsdag närmar sig. Vi möts utanför torpet söndag den 14 MAJ kl 10 och går igenom vad som behöver göras. Fundera gärna på om det är något ni tycker behöver åtgärdas på er egen gård eller någon annanstans. Under ett par, tre timmar hjälps vi åt att snygga till på våra gemensamma ytor (lekplatser, parkeringar, runt torpet mm).

Förfriskningar & lättare förtäring erbjuds utanför torpet, ca kl 13.00

Containrar kommer som vanligt att finnas uppställda på tre platser i anslutning till 40-ringen/Björkelund, 52-ringen samt Aspelund.

Observera att dessa containrar i första hand är avsedda för trädgårdsavfall från våra gemensamhetsytor. När arbetsdagen är slut, finns det möjlighet att även slänga trädgårdsavfall från våra privata tomter där, i mån av plats. Vänligen respektera att containrarna endast är avsedda för trädgårdsavfall (dvs grenar, löv, kottar, gräs etc.); ligger det några andra sopor i containrarna när de hämtas, får samfällighetsföreningen böta för detta. Gäller även plastsäckar, så antingen tömmer man ut trädgårdsavfallet från säckarna, eller använder papperssäckar.

Tänk på att se över att era buskar, träd och häckar inte växer ut över gångvägarna. Det hindrar framkomligheten för utryckningsfordon (och på vintern snöröjningen). Dessutom utgör den försämrade sikten för biltrafiken en stor fara för alla lekande barn på våra gårdar. Enligt samfällighetens stadgar (2015-04-23) § 19 ska ”Medlem i föreningen tillse att den egna fastighetens växtlighet inte växer ut över samfällighetens vägar.” Det är en skyldighet som alla vi boende i samfälligheten har.

Varmt välkomna den 14 maj! / Styrelsen

Kontakt: styrelse@kssf.se.

Postboxar

Vi förstår att många undrar vad hur det går med ärendet gällande postboxar. Vi har egentligen inget nytt att informera om.
Lantmäteriet har längre handläggningstid än normalt, efter Covid-pandemin. Då det dessutom inkom ett yrkande från boende i samfälligheten, gällande el-bilsladdning, tar allt längre tid.
Detta dröjsmål är dessvärre inget som styrelsen kan påverka.

Alla som har e-legitimation kan logga in och följa ärendet, läsa protokoll och yrkande via länken
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/start/privat