Kragsta GA:1

Kragsta GA:1 är vår största och mest omfattande gemensamhetsanläggning. Alla fastigheter i området är delägare i Kragsta GA:1. Samtliga av våra anläggningsbeslut berör Kragsta GA:1, men det är endast det ursprungliga beslutet från november 1977 som anger vad anläggningen omfattar. Övriga förrättningar har gjort smärre justeringar i deltagande fastigheter och ingående mark, dels i samband med sophantering infördes i de övriga anläggningarna, dels i samband med att bostadsrättsföreningarna friköptes.

Nedan följer en kort beskrivning av samtliga ingående komponenter i GA:1.

Ledningar för kallvatten, spillvatten och dagvatten

Underhållsansvaret för vattenledningarna vilar på samfälligheten. Vattenledningarna som avses är från kommunens anslutningspunkt fram till tomtgränserna.

Panncentral med oljetank

När området byggdes skedde uppvärmning av byggnaderna med vattenburen värme från egen oljepanna. Senare byggde man till en enorm luftvärmepump som är belägen i skogen öster om dagiset. 2010 la man ner både luftvärmepumpen och oljebrännaren, och gick över till fjärrvärme från E.on. I värmecentralen finns nu i stället för en oljebrännare en värmeväxlare där fjärrvärme från e.on. värmer upp vatten som cirkulerar i samfällighetsföreningen värmekulvertar. Oljebrännaren är skrotad. Oljetanken och värmepumpanläggningen är tömda på miljöfarliga ämnen sedan många år. Planen är att vid lämplig tidpunkt montera ner och skrota både skorsten, oljetank och värmepumpanläggning. Men det är inte högprioriterade projekt.

Undercentraler

I 40- och 52-ringens garage finns undercentraler för värmedistribution. Tidigare hade vi flera separata slingor för varmvatten. I undercentralerna fanns det värmeväxlare och pumpar. Detta innebar att värmeväxling skedde två eller tre gånger med energiförluster varje gång innan energin frigjordes i samband med uppvärmning av husen. Under 2016 byggdes systemet om så att hela samfälligheten består av en enda slinga. Värmeväxlarna i undercentralerna är bortkopplade. Pumparna finns dock kvar för att hålla ett jämt vattentryck i hela systemet.

Värmekulvertar

Samfälligheten har ett eget kulvertnät för fjärrvärme. Under 2012 – 2013 genomfördes en stor upprustning av näten. Rörledningar mellan panncentral och undercentraler, samt rörledningar i övre delen av Björkelund och hela 40-ringen byttes ut. Resterande del av nätet (nedre Björkelund, 52-ringen, kedjehusen och Aspelund) bedömdes vid besiktning ha många år kvar, innan det behöver bytas ut. Underhållsansvaret för värmeledningar inne i markanläggningar (boden och bostadshusen) åligger fastighetsägarna.

Värmemätare

Inne i varje hus finns en värmemätare som tillhör samfällighetsföreningen. Det är inte tillåtet att manipulera eller stänga av värmemätaren. På mätaren finns en knapp som växlar mellan olika visningslägen (förbrukad energi, aktuell effekt, temperatur på inkommande och utgående vatten med mera). Värmeförbrukningen läses av automatiskt varje månadsskifte. Varje fastighetsägare debiteras kvartalsvis för verklig förbrukning i efterskott enligt samma taxa som samfällighetsföreningen betalar till E.on.

Övriga delar av värmeanläggningen inne i husen ansvarar varje fastighetsägare för själv.

Centralantennanläggning för radio och television

När området byggdes 1977 distribuerades radio och television via radiovågor. För att slippa ha en TV-antenn på varje radhusenhet så byggde man en stor antenn som via gemensamt analogt antennät försåg alla fastigheterna med radio- och tv-signal. Någon gång avvecklade man antennen och övergick till mottagning via kabelnät. Man fortsatte dock att använda samma analoga nät för distribution av tv-signalerna.

2015 avvecklades det analoga nätet helt, och ersattes med ett fibernät som ägs och underhålls av IP-Only. Samfällighetsföreningen tillhandahåller fibernätet via IP-Only. Varje fastighetsägare kan själv välja leverantör av tv-tjänster inom det utbud som finns från IP-Only. Förutom tv så kan fibernätet även distribuera internet och IP-telefoni.

Vägar med belysning

Vägarna i området ägs och underhålls av samfällighetsföreningen. Fordonstrafik in på gårdarna är endast tillåtet i samband med lastning och lossning, och det är absolut inte tillåtet att parkera någon annanstans än på skyltade parkeringsplatser. Det är viktigt att detta respekteras av alla för att inte blockera framkomlighet för utryckningsfordon.

Vintertid ansvarar samfällighetsföreningen för snöröjningen i området. Föreningen har avtal med någon entreprenör för genomförandet av snöröjningen.

2013 byttes samtliga belysningsarmaturer ut till LED. Det var en stor investering, men minskad elförbrukning och uteblivna underhållskostnader (byte av trasiga lampor) gör att hela investeringen har betalat sig redan 2017, på fyra år.

Parkeringsplatser

Förutom garagen finns cirka 80 utomhusplatser i området. Dessa är avsedda både för boende och besökare. Besökare får parkera gratis upp till 4 timmar med p-skiva. Dessutom hör det till varje fastighet två parkeringstillstånd som medger parkering på samma plats i upp till 3 dygn.

Det är endast tillåtet att parkera bilar som ryms inom p-rutorna. Släpvagnar och större fordon får parkeras någon annanstans. Samfällighetsföreningen anlitar ett parkeringsbolag som övervakar att parkeringsreglerna följs.

Gemensamhetslokaler

Vid infarten till området (Kragstalundsvägen 85) ligger lilla och stora torpet. Medlemmar i föreningen kan hyra stora torpet för kalas, fester och andra tillställningar. 2013 genomfördes en stor renovering av torpet då man rev ut en gammal bastu som inte användes, och ersatte ytan med ett stort modernt kök med kyl, frys, spis, diskmaskin och en ordentlig bardisk.

Förutom för tillställningar så används torpet för föreningsstämmor, styrelsemöten och korvservering på hösten och vårens arbetsdagar.

Förråd

I området finns några förråd, som framför allt används för förvaring av föreningens bråte från diverse underhållsprojekt i väntan på vidare transport till soptippen. Förråden är bland annat belägna i garagen i anslutning till undercentralerna.

Även lilla torpet fungerar numera huvudsakligen som förråd, eller arkiv, för styrelsens handlingar. Tio års bokföring, årsredovisningar i original, avtal med mera. Tidigare användes lilla torpet även som sammanträdeslokal för samfällighetens och bostadsrättsföreningarnas styrelser, men efter renoveringen av stora torpet hålls de flesta styrelsesammanträden där istället.

Lilla torpet är för övrigt vår äldsta byggnad som fanns här långt innan resten av området bebygges i slutet av 1970-talet.

Planteringar och lekplatser

På våra olika gårdar finns både planteringar och lekplatser. Skötsel av planteringarna lejer vi ut till någon entreprenör. Skötseln omfattar gräsklippning, och normalt även ansning av buskar någon eller par gånger per säsong.

Med sorg i hjärtat har vi varit tvungna att riva våra äldsta lekplatser som byggdes av boende under områdets ungdomsår. Skeppet och lastbilen har dock med tiden blivit så slitna och väderbitna att de bedömdes som på gränsen till farliga för våra yngre boende. Det i kombination med hårdare lagar rörande säkerhet på lekplatser har gjort att vi beslutat att förnya lekutrustningen. Detta är ett pågående flerårigt projekt där styrelsen har en långsiktig plan som innefattar alla gårdar.