Stadgar och anläggningsbeslut

Förvaltningen av samfällighetsföreningen regleras av lagar, stadgar och anläggningsbeslut.

Lagar

Det finns ett antal lagar som har påverkan på förvaltning av samfälligheter. Den viktigaste av dem är Samfällighetslagen (SFL, lag 1973:1150) som reglerar många olika aspekter av samfälligheter och samfällighetsföreningar. Där anges bland annat formkrav på innehåll i stadgar och vilka befogenheter medlemmarna och föreningens styrelse har.

Kärnan i samfällighetslagen är 18 § som i princip säger att en samfällighetsförening ska göra det som anges i anläggningsbeslut och inget annat.

Anläggningsbeslut

Anläggningsbeslut fattas av Lantmäteriet på en lantmäteriförrättning. Anläggningsbesluten ligger till grund för samfällighetsföreningens verksamheter.

3 § i våra stadgar säger: ”Samfälligheterna ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.” Vad som ”vid bildandet bestämts” är alltså det som anges i anläggningsbesluten nedan.

Våra anläggningsbeslut är:

Stadgar

I stadgarna anges bland annat vilka ärenden som ska behandlas på stämmor, hur val och omröstningar går till och hur styrelsen ska bedriva sitt arbete.

Våra stadgar antas av medlemmarna på föreningsstämma. Samfällighetslagen säger att det krävs 2/3 majoritet för att ändra på stadgarna. Samfällighetslagen ställer också vissa krav på innehållet i stadgarna, och att stadgarna måste vara registrerade av Lantmäteriet för att de ska gälla.

Våra gällande stadgar.