Årsstämma i Kragsta södra samfällighetsförening onsdag 29 april 2020 kl.18

Enligt samfällighetens stadgar ska årsstämman hållas under mars eller april månad. Med hänsyn till rådande omständigheter (spridning av Corona-virus i samhället) har styrelsen noga beaktat de alternativ som finns. Många av samfällighetens medlemmar kommer inte ha möjlighet att närvara på grund av att de kan tillhöra någon av riskgrupperna. Vi har landat i att stämman måste genomföras stadgeenligt. Den som inte har möjlighet att närvara kan lämna sin fullmakt till ett ombud. En deltagare på stämman kan fungera som ombud för flera fastighetsägare (inneha flera fullmakter).

Det är några formella beslut som måste fattas av stämman för att styrelsens förvaltningsarbete ska kunna fortgå. Bland annat ska styrelsens förslag till budget och debiteringslängden, som i år är oförändrad mot föregående år (inga avgiftshöjningar) godkännas.

Stämman kommer att hållas utomhus, behöriga avstånd respekteras och utan servering av kaffe eller dyl.

Ränteavdrag 2019

Ränteavdragen är per fastighet så delar man ägandet med någon eller några får man bara göra avdrag för sin andel av ägandet.

Ränteavdrag KSSF 2019 GA:1

Envåningshus (2 andelar i samfälligheten) : 623kr

Tvåvåningshus (3 andelar i samfälligheten): 935kr

Ränteavdrag KSSF 2019 GA:2

Äger man en fastighet som ingår i GA:2 (40-ringen, 52-ringen) får man göra ytterligare ett avdrag på: 43kr