Motioner

Information om Motioner

Medlem som önskar ett visst ärende behandlat på årsstämman, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen. Märk mailet/brevet med ”Motion” Antingen via mail till styrelsen (styrelse@kssf.se) eller med brev i postlådan utanpå Torpet på Kragstalundsvägen 85.

En Motion bör innehålla ett förslag till åtgärd.

Styrelsen behandlar alla motioner. Styrelsen ska föreslå hur stämman ska behandla motionen.
Inkomna motioner och styrelsens förslag, finns att läsa på hemsidan/Simplekos portal, i samband med kallelse till årsstämman.

Enligt KSSF stadgar ska motion vara styrelsen tillhanda senast sista januari.
Men det finns inget som säger att du måste vänta med din motion till det datumet. Skriv ner din motion, när du kommer på den och skicka in den. Kommer den in före sista januari tas den upp på årsstämman som oftast hålls i slutet av April varje år.
Kommer den in senare än sista januari, tas den upp på stämman året efter.

Självklart är ni i vanlig ordning hjärtligt välkomna med frågor och åsikter via mail till styrelsen.

Ha en fin valborg//Malin i styrelsen

 GEMENSAM ARBETSDAG


Söndagen den 14/5 kl 10

Samfällighetens gemensamma arbetsdag närmar sig. Vi möts utanför torpet söndag den 14 MAJ kl 10 och går igenom vad som behöver göras. Fundera gärna på om det är något ni tycker behöver åtgärdas på er egen gård eller någon annanstans. Under ett par, tre timmar hjälps vi åt att snygga till på våra gemensamma ytor (lekplatser, parkeringar, runt torpet mm).

Förfriskningar & lättare förtäring erbjuds utanför torpet, ca kl 13.00

Containrar kommer som vanligt att finnas uppställda på tre platser i anslutning till 40-ringen/Björkelund, 52-ringen samt Aspelund.

Observera att dessa containrar i första hand är avsedda för trädgårdsavfall från våra gemensamhetsytor. När arbetsdagen är slut, finns det möjlighet att även slänga trädgårdsavfall från våra privata tomter där, i mån av plats. Vänligen respektera att containrarna endast är avsedda för trädgårdsavfall (dvs grenar, löv, kottar, gräs etc.); ligger det några andra sopor i containrarna när de hämtas, får samfällighetsföreningen böta för detta. Gäller även plastsäckar, så antingen tömmer man ut trädgårdsavfallet från säckarna, eller använder papperssäckar.

Tänk på att se över att era buskar, träd och häckar inte växer ut över gångvägarna. Det hindrar framkomligheten för utryckningsfordon (och på vintern snöröjningen). Dessutom utgör den försämrade sikten för biltrafiken en stor fara för alla lekande barn på våra gårdar. Enligt samfällighetens stadgar (2015-04-23) § 19 ska ”Medlem i föreningen tillse att den egna fastighetens växtlighet inte växer ut över samfällighetens vägar.” Det är en skyldighet som alla vi boende i samfälligheten har.

Varmt välkomna den 14 maj! / Styrelsen

Kontakt: styrelse@kssf.se.