Styrelse

Samfällighetsföreningen har en styrelse som har till uppgift att genomföra medlemmarnas stämmobeslut och förvalta de anläggningar som är definierade i våra anläggningsbeslut.

Styrelsen brukar hålla styrelsemöten cirka en gång i månaden, där man stämmer av pågående aktiviteter och fattar beslut om vad som ska göras framöver.

Mellan styrelsens sammanträden sker det löpande verksamhet: Kontakt med leverantörer, projektledning, kontroll av tekniska system, betalning av fakturor, administration av bokningar av föreningslokalen och så vidare.

Styrelsen består av 3 – 6 ledamöter och upp till 4 suppleanter. Då vi har många olika anläggningar att ta hand om strävar vi alltid efter att alla poster ska vara fyllda för att arbetsbelastningen för var och en ska vara rimlig. Styrelsen delar upp ansvarsområden mellan ledamöter och suppleanter efter kompetens och intresse.

Det är samfällighetens medlemmar som på årsstämman utser vilka som ska sitta i styrelsen. Stämman utser även en valberedning. Valberedningen har till uppgift att på årsstämman presentera ett förslag på styrelse, men alla som är medlemmar har möjlighet att föreslå styrelsekandidater vid sidan av valberedningens förslag.

Medlemmar som är känner att det skulle vara intressant att delta i styrelsearbetet uppmanas att kontakta valberedningen på epost: valberedning@kssf.se.