Kragsta GA:14

Kragsta GA:14 är bildades i samband med att brf Björkelund blev friköpt 2011. Gemensamhetsanläggningen omfattar Björkelunds garage som tidigare ägdes och förvaltades av bostadsrättsföreningen. Delägare är före detta brf Björkelunds fastigheter. Två anläggningsbeslut berör Kragsta GA:14: Beslutet som togs i samband med friköpet 2011, samt beslutet rörande sophantering från 2013.

Nedan följer en kort beskrivning av samtliga ingående komponenter i Kragsta GA:14.

Garage

Garaget är beläget i områdets nordvästra hörn. Det rymmer en parkeringsplats för varje fastighet i före detta brf Björkelund, sammanlagt 44 platser. Garaget har parkeringar i två plan.

Tillhörande el till belysning

I detta anläggningsbeslut ingår elförsörjning till belysningen, att även belysningen hör till gemensamhetsanläggningen verkar vara underförstått. El till garageportar, motorvärmare eller andra ändamål nämns inte i anläggningsbeslutet.

Uppfartsramp

Det kan kännas rätt självklart att rampen ska höra till gemensamhetsanläggningen. Utan rampen skulle det ju vara ganska svårt att nyttja övre garageplanet.

Gemensam sophantering och anordning för sopkärl

Från 1977 till 2012 hade varje fastighet en egen soptunna. Sopbilarna körde in på gårdarna och hämtade soporna från varje radhusenhet.

Under 2012 genomförde Vallentuna kommun en upphandling av sophantering där det vinnande företaget bara hade stora sopbilar som med nöd och näppe gick att köra på våra smala vägar inne i området. 2013 begärde skyddsombuden för företaget i fråga ett skyddsstopp för hämtning inne på våra gårdar. Samma sak hände också för flera andra bostadsområden i närheten. Skyddsstoppet godkändes av Arbetsmiljöverket, och läget blev akut för kommunen som enligt lag är skyldiga att tillhandahålla sophämtning. Den provisoriska lösningen blev att ställa upp containrar för hushållssopor på kommunens mark i närheten av Björkelunds garage och vid infarten till Kedjehusen och 52-ringen.

I slutet av 2013 genomförde Lantmäteriet en förrättning som innebär att sophantering införs i gemensamhetsanläggningarna GA:2 och GA:14.

Efter förrättningen förhandlade samfällighetsföreningen med kommunen. Vi hade en överenskommelse om kostnader med mera, men fullmäktige ville inte godkänna överenskommelsen. Därefter har ingenting hänt i frågan, och den provisoriska container-lösning gäller fortfarande.

Sedan 2018 är en permanent lösning på plats med gemensamma kärl för hushållssopor och tunnor för matavfall vid 52-ringens, 40-ringens och Björkelunds garage.

Sopskåpen töms två gånger per vecka, tisdag och fredag. Kärlen för matavfall töms endast fredagar.