Postboxar

Vi förstår att många undrar vad hur det går med ärendet gällande postboxar. Vi har egentligen inget nytt att informera om.
Lantmäteriet har längre handläggningstid än normalt, efter Covid-pandemin. Då det dessutom inkom ett yrkande från boende i samfälligheten, gällande el-bilsladdning, tar allt längre tid.
Detta dröjsmål är dessvärre inget som styrelsen kan påverka.

Alla som har e-legitimation kan logga in och följa ärendet, läsa protokoll och yrkande via länken
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/start/privat

Angående Postnord

I dagarna fick vi alla ett informationsblad, utdelat av Postnord. Vill bara informera om styrelsens arbete i frågan.

*På extrastämman i februari beslutades att styrelsen först ska överklaga Postnords begäran att vi (samfälligheten) ska upprätta gemensamma postboxar i området.
Denna överklagan skickades in till Rådet för utdelningsfrågor. Inte helt överraskande blev det avslag på den överklagan.
*Nästa steg var då enligt stämmobeslutet att styrelsen ska skicka in en ansökan om ändring i Samfällighetens anläggningsbeslut till Lantmäteriet.
*Det är där vi står nu. Nu har Lantmäteriet upp till 12 månaders handläggningstid, innan vi eventuellt kan få igenom en ändring i anläggningsbeslutet.
*När vi har beslutet kan vi ansöka om bygglov för att upprätta dessa boxar. Oklart hur lång handläggningstid kommunen har, men uppskattningsvis 6 månader.
*Nästa steg är att ta in offerter för markarbete & uppförande av dessa boxar. Sedan inköp av boxar, plus att PostNord behöver kontrollera/besiktiga att boxarna hamnar på för dem en godkänd plats.

Denna tidsplan har styrelsen presenterat för Postnord, men de köper inte den. De menar att vi kan kringgå/bryta mot lagen och först uppföra boxarna och sedan i efterhand ansöka om tillstånd hos Lantmäteriet,
Detta är inget någon i sittande styrelse kommer gå med på, då det kan få rättsliga påföljder.
Vattenläcka i det interna fjärrvärmenätet


Senaste undersökningen den 17 mars indikerade en läcka i närheten av panncentralen. Den 30 mars genomfördes grävning intill panncentralen och en läcka kunde fastställas.
Firma Rörbolaget AB kommer genomföra reparation av den fastställda läckan måndag den 11 april.  Från kl. 08.00 kommer varmvattentillförsel till samfällighetens samtliga fastigheter att stängas av. Vid kall väderlek kommer även inomhustemperaturen påverkas.  Rörbolaget räknar med att arbetet skall slutföras samma dag och kan fortgå även under kvällen den 11 april. Bevaka även hemsidan för eventuell akut information.

Inbrott 

I slutet på förra veckan drabbades en fastighetsägare av inbrott. Det finns således anledning att vara uppmärksam på företeelser som kan tyda på att rekognosering eller annan misstänkt verksamhet pågår. Håll ögonen öppna.

/Styrelsen.  

Kontakt: styrelse@kssf.se.

POSTNORD

Styrelsen arbetar för fullt med ärendet gällande våra postlådor och med att försöka få till ett samarbete med Postnord.
Nästa steg är att samfälligheten måste ansöka om ändring i befintliga anläggningsbeslut hos Lantmäteriet. För att få till en sådan ändring krävs att styrelsen kallar till extrastämma. Vilket är knepigt nu i Pandemi-tider.
Men en kallelse till extrastämma kommer i allas brevlådor inom kort, så fort restriktionerna tillåter det.

Vänligen//Malin i styrelsen

52-ringens nedre port

Nu verkar låset ha gått sönder helt i 52-ringens nedre garageport. Låssmeden är kontaktad och kommer att byta låscylindern. Tills det är ordnat får porten stå öppen, så alla ni som parkerar där kan komma in och ut. //Styrelsen

Vattenläckan

INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2022-01-31

Vattenläcka i det interna fjärrvärmenätet. Nya undersökningar krävs
Den 16 december genomfördes undersökningar i 52-ringens och kedjehusens fastigheter.
Resultatet är att någon stor vattenläcka förmodligen inte finns i distributionsledningar eller i omedelbar anslutning till undersökta fastigheter.  Både undersökande firma (Aquademica AB) och styrelsen tackar för den positiva inställning och det merarbete som undersökningen medförde för dig som fastighetsägare.
Vi måste nu gå vidare med utökad undersökning för att kunna lokalisera den stora läcka som finns i vårt interna fjärrvärmenät.

Undersökning i fastighter tillhörande Aspelund, delar av Björkelund och ett fåtal i 52-ringen.
Tisdag den 8 februari kommer nya mätningar att genomföras av Aquademica AB. Undersökningen innebär att ljud-sensorer appliceras på rörsystemet för fjärrvärme som finns i tvättstugan.
Från kl 0730 fram till 1500 måste värmeväxlaren vara avstängd (kontakten dras ur). De som har det äldre systemet måste stänga av cirkulationspumpen. 
För dig som är boende i Aspelund (nr 158-181) och Björkelund (endast nr 65-84) samt 52-ringen (nr 138-142 och 145) måste således åtkomst till tvättstugan vara möjlig. Vad gäller 52-ringen i övrigt så måste värmeväxlare eller cirkulationspump vara avstängda i nr 135-146.
En viss värmesänkning i husen kommer att inträffa samt varmvattentillförsel att utebli under den tid som undersökningen genomförs.

Är du inte hemma så lämna nyckel till en granne samt meddela styrelsen på mail (styrelse@kssf.se) vilken fastighet som erhållit nyckel.  Om detta inte är görligt så måste nyckel med tydlig information om vilket fastighet som avses överlämnas till styrelse-ledamoten Nandor som bor i nr 170. Nandor är beredd att ta emot nycklar söndag 6 feb 1700-2000 och måndag 7 feb 1700-2000. Nandor har tfn-nr 073-654 4959.

Det är av största vikt att samtliga berörda fastighter kan undersökas. Det räcker med att en fastighet inte kan bli föremål för undersökning eller att cirkulationspump eller värmeväxlare inte är avslagen för att hela undersökningen spolieras och måste göras om. Inte minst ekonomiskt så blir upprepning av undersökning en ytterligare ekonomisk belastning för föreningen.

Boende i 40-, 52-ringen och kedjehusen.
Fastigheter i dessa områden, förutom uppräknade ovan i 52-ringen, berörs ej av undersökningen och boende behöver inte vidtaga några åtgärden men då samtlig fjärrvärmeutrustning i samfällighetens undercentraler som finns i 52- och 40-ringens garage kommer stängas av så kommer en viss värmesänkning i huset inträffa samt varmvattentillförsel att utebli mellan 0730 och 1500.

Vi beklagar de besvär som dessa åtgärder medför men här till är vi nödda och tvungna.

Styrelsen

Varmvattenläckage

Samfälligheten har drabbats av en vattenläcka i det interna fjärvärmesystemet. Sökning för att lokalisera läckan fortsätter.
Torsdagen den 16/12 kommer alla som bor i 52-ringen (nr 95-106) samt boende i Kedjehusen (nr 86-94 & 147-157) behöva:

*Släppa in representant från Aquademica AB i er tvättstuga, för att de ska kunna lyssna på inkommande vatten.

*Stänga av er Värmeväxlare.

Alla berörda har fått mer detaljerad information angående detta i era respektive brevlådor.

Alla ni som bor i det området, samt ni i Aspelund, kommer drabbas av störningar i varmvattentillförseln den dagen.

Vid frågor maila styrelsen på styrelse@kssf.se