Kragsta GA:15

Kragsta GA:15 bildades i samband med att brf Aspelund blev friköpt 2015. Delägare i Kragsta GA:15 är de fastigheter som tidigare ägdes av brf Aspelund. Endast anläggningsbeslutet som togs vid förrättningen i samband med friköpet av brf Aspelund berör Kragsta GA:15.

Nedan följer en kort beskrivning av samtliga ingående komponenter i Kragsta GA:15.

Garage

Aspelunds garage består av tre garagelängor med sammanlagt 25 garageplatser med var sin egen port. Garagen är belägna i områdets sydöstra hörn. Till varje delägande fastighet hör en garageplats. Den sista platsen (samfälligheten har 24 delägare) används som förråd för gemensam trädgårdsutrustning så som skottkärror, krattor och liknande som införskaffades av brf Aspelund.

Tillhörande el till belysning och motorvärmare

I anläggningen ingår elförsörjning till belysningen och motorvärmare.

Gemensam sophantering och anordning för sopkärl

Till skillnad från resten av området har brf Aspelund haft gemensamma sopkärl för sina medlemmar under lång tid. Tre kärl står vid infarten till parkeringen och garagelängorna.

Sopskåpen töms två gånger per vecka, tisdag och fredag. Kärlen för matavfall töms endast fredagar.

Radonsugsanläggning

Brf Aspelund genomförde en radonmätning några år före friköpet. Mätningen visade på varierande halter av markradon som på många ställen var högre än tillåtna gränsvärden. För att åtgärda detta byggdes ett ventilationssystem som suger ut och skapar cirkulation i luftspalten under golven. Efterföljande mätning visade att åtgärden var framgångsrik, och radonhalterna hade sjunkit väsentligt och var långt under gränsvärden överallt.