Äntligen händer det något

Nu är lantmäteriförrättningen rörande postboxar avslutad.

Hela processen och beslutet har alla fått i brev från Lantmäteriet.

Lantmäteriet fattade beslutet den 8 maj 2023

Sista dag för att överklaga beslutet är den 5 juni 2023

Därefter, om ingen överklagar beslutet, kan samfälligheten köpa in postboxar, som måste godkännas av PostNord. Söka bygglov hos kommunen och få markarbeten och montering utförda.

Uppdaterar här vartefter arbetet fortskrider//Malin i styrelsen

Motioner

Information om Motioner

Medlem som önskar ett visst ärende behandlat på årsstämman, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen. Märk mailet/brevet med ”Motion” Antingen via mail till styrelsen (styrelse@kssf.se) eller med brev i postlådan utanpå Torpet på Kragstalundsvägen 85.

En Motion bör innehålla ett förslag till åtgärd.

Styrelsen behandlar alla motioner. Styrelsen ska föreslå hur stämman ska behandla motionen.
Inkomna motioner och styrelsens förslag, finns att läsa på hemsidan/Simplekos portal, i samband med kallelse till årsstämman.

Enligt KSSF stadgar ska motion vara styrelsen tillhanda senast sista januari.
Men det finns inget som säger att du måste vänta med din motion till det datumet. Skriv ner din motion, när du kommer på den och skicka in den. Kommer den in före sista januari tas den upp på årsstämman som oftast hålls i slutet av April varje år.
Kommer den in senare än sista januari, tas den upp på stämman året efter.

Självklart är ni i vanlig ordning hjärtligt välkomna med frågor och åsikter via mail till styrelsen.

Ha en fin valborg//Malin i styrelsen

 GEMENSAM ARBETSDAG


Söndagen den 14/5 kl 10

Samfällighetens gemensamma arbetsdag närmar sig. Vi möts utanför torpet söndag den 14 MAJ kl 10 och går igenom vad som behöver göras. Fundera gärna på om det är något ni tycker behöver åtgärdas på er egen gård eller någon annanstans. Under ett par, tre timmar hjälps vi åt att snygga till på våra gemensamma ytor (lekplatser, parkeringar, runt torpet mm).

Förfriskningar & lättare förtäring erbjuds utanför torpet, ca kl 13.00

Containrar kommer som vanligt att finnas uppställda på tre platser i anslutning till 40-ringen/Björkelund, 52-ringen samt Aspelund.

Observera att dessa containrar i första hand är avsedda för trädgårdsavfall från våra gemensamhetsytor. När arbetsdagen är slut, finns det möjlighet att även slänga trädgårdsavfall från våra privata tomter där, i mån av plats. Vänligen respektera att containrarna endast är avsedda för trädgårdsavfall (dvs grenar, löv, kottar, gräs etc.); ligger det några andra sopor i containrarna när de hämtas, får samfällighetsföreningen böta för detta. Gäller även plastsäckar, så antingen tömmer man ut trädgårdsavfallet från säckarna, eller använder papperssäckar.

Tänk på att se över att era buskar, träd och häckar inte växer ut över gångvägarna. Det hindrar framkomligheten för utryckningsfordon (och på vintern snöröjningen). Dessutom utgör den försämrade sikten för biltrafiken en stor fara för alla lekande barn på våra gårdar. Enligt samfällighetens stadgar (2015-04-23) § 19 ska ”Medlem i föreningen tillse att den egna fastighetens växtlighet inte växer ut över samfällighetens vägar.” Det är en skyldighet som alla vi boende i samfälligheten har.

Varmt välkomna den 14 maj! / Styrelsen

Kontakt: styrelse@kssf.se.

Postboxar

Vi förstår att många undrar vad hur det går med ärendet gällande postboxar. Vi har egentligen inget nytt att informera om.
Lantmäteriet har längre handläggningstid än normalt, efter Covid-pandemin. Då det dessutom inkom ett yrkande från boende i samfälligheten, gällande el-bilsladdning, tar allt längre tid.
Detta dröjsmål är dessvärre inget som styrelsen kan påverka.

Alla som har e-legitimation kan logga in och följa ärendet, läsa protokoll och yrkande via länken
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/start/privat

Hej alla boende

Här kommer lite kort info om hur det går med Lantmäteriförrättningen

21/11 hade Lantmäteriet ett sammanträde, gällande ärendet. Till sammanträdet var alla boende i samfälligheten kallade. Där gick Ellen (vår lantmäteriförrättare) igenom bakgrund och information plus att alla som var där kunde ställa frågor och yttra sig.
Därefter kunde de som ville skicka in yrkande i ärendet, till Lantmäteriet.

Då det har inkommit ett yrkande gällande elbilsladdning, från en boende som Lantmäteriet måste överväga i sitt beslut kan det komma att dra ut på tiden.
För att vi ska få igång posthanteringen så snart som möjligt, kan det bli så att vi måste dela upp vår ansökan till lantmäteriet i två delar.

En del för posthanteringen & en egen del för laddningsinfrastruktur gällande elbilar.
Beslutet rörande Posthanteringen, där det inte finns något yrkande, skulle kunna fattas inom snar framtid.
Beslutet om el-bilar kommer dröja längre, med hänsyn till Yrkandet som inkommit.

Styrelsen ansökte om båda ärendena i en och samma ansökan för att hålla kostnaderna nere. Nu kommer det troligen bli en högre avgift till Lantmäteriet, då det blir två ärenden.

Alla som har e-legitimation kan logga in och följa ärendet, läsa protokoll och yrkande via länken https://enak.etjanster.lantmateriet.se/start/privat

(Ett tips är att göra det från en dator, försökte själv via mobilen (I-Phone) men där kom inte dokumenten upp)

Vill även passa på att hälsa alla en riktigt God Jul från styrelsen

PostNord

Postnord har från och med 22/5-22 beslutat sig för att sluta dela ut post till boende i KSSF . Du som är boende på Kragstalundsvägen 1-85, 95-146 samt 158-181 hämtar din post på Postnords kontor, Smidesvägen 5 i Vallentuna Centrum (bortanför Lidl). Du måste ha legitimation när du hämtar din post.

Hämtningstider
Mån-fre: 8.30 – 19.00
Lördag: 10.00 – 15.00
Söndag: stängt

Tillfällig adressändring
Det går även att tillfälligt eftersända posten om man föredrar det, dvs skicka posten till en släkting eller vän som kanske bor närmare än Smidesvägen 5. Tillfällig eftersändning har en startavgift på 145 kronor och på det tillkommer en avgift på 65 kronor per vecka. Maxpriset för tjänsten är 600 kronor och sex månader. Läs mer på tillfalligadressandring.se


Det finns en grupp med representanter från både styrelsen och engagerade boende, som jobbar med ärendet.

Angående Postnord

I dagarna fick vi alla ett informationsblad, utdelat av Postnord. Vill bara informera om styrelsens arbete i frågan.

*På extrastämman i februari beslutades att styrelsen först ska överklaga Postnords begäran att vi (samfälligheten) ska upprätta gemensamma postboxar i området.
Denna överklagan skickades in till Rådet för utdelningsfrågor. Inte helt överraskande blev det avslag på den överklagan.
*Nästa steg var då enligt stämmobeslutet att styrelsen ska skicka in en ansökan om ändring i Samfällighetens anläggningsbeslut till Lantmäteriet.
*Det är där vi står nu. Nu har Lantmäteriet upp till 12 månaders handläggningstid, innan vi eventuellt kan få igenom en ändring i anläggningsbeslutet.
*När vi har beslutet kan vi ansöka om bygglov för att upprätta dessa boxar. Oklart hur lång handläggningstid kommunen har, men uppskattningsvis 6 månader.
*Nästa steg är att ta in offerter för markarbete & uppförande av dessa boxar. Sedan inköp av boxar, plus att PostNord behöver kontrollera/besiktiga att boxarna hamnar på för dem en godkänd plats.

Denna tidsplan har styrelsen presenterat för Postnord, men de köper inte den. De menar att vi kan kringgå/bryta mot lagen och först uppföra boxarna och sedan i efterhand ansöka om tillstånd hos Lantmäteriet,
Detta är inget någon i sittande styrelse kommer gå med på, då det kan få rättsliga påföljder.
Vattenläcka i det interna fjärrvärmenätet


Senaste undersökningen den 17 mars indikerade en läcka i närheten av panncentralen. Den 30 mars genomfördes grävning intill panncentralen och en läcka kunde fastställas.
Firma Rörbolaget AB kommer genomföra reparation av den fastställda läckan måndag den 11 april.  Från kl. 08.00 kommer varmvattentillförsel till samfällighetens samtliga fastigheter att stängas av. Vid kall väderlek kommer även inomhustemperaturen påverkas.  Rörbolaget räknar med att arbetet skall slutföras samma dag och kan fortgå även under kvällen den 11 april. Bevaka även hemsidan för eventuell akut information.

Inbrott 

I slutet på förra veckan drabbades en fastighetsägare av inbrott. Det finns således anledning att vara uppmärksam på företeelser som kan tyda på att rekognosering eller annan misstänkt verksamhet pågår. Håll ögonen öppna.

/Styrelsen.  

Kontakt: styrelse@kssf.se.