Extrastämma 2023

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I KRAGSTA SÖDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Tid: torsdagen den 7 september 2023, klockan 19:00

Plats: Torpet, Kragstalundsvägen 85

Härmed kallas medlemmarna i Kragsta Södra Samfällighetsförening till extrastämma.

DAGORDNING

1.Stämmans öppnande.
2.Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
3.Val av stämmans ordförande.
4.Val av stämmans sekreterare.
5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6.Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
7.Godkännande av dagordningen.
8.Fråga om tecknande av banklån om 3 000 000kr för att öka föreningens likviditet.
9.Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
10.Stämmans avslutande

Samtliga handlingar som rör stämman finns på föreningens webbplats: http://www.kssf.se under sektionen Stämmor – Extrastämma 2023. 

Varmt välkomma!

Kallelse och förslag i PDF-format

Protokoll (publicerat 230921)