Sammanfattning av årsstämman

För er som inte hade möjlighet att delta på vår årsstämma följer här en kort sammanfattning:

Till ordförande för stämman valdes Bo Wolwan. Liksom tidigare gånger förde Bo taktpinnen (eller rättare sagt klubban) på ett sätt som upprätthöll ordning, fick stämman att gå framåt i ett lagom snabbt tempo och där det var tydligt vilka beslut som fattades.

Efter genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse och beslut om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag så beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman antog även styrelsens förslag om arvoden och budget, och därefter framlades debiteringslängden – inga ändringar av avgifter.

Sedan var det dags för valberedningen att presentera sitt förslag till kandidater för styrelse- och revisorsposter, och stämman antog förslaget.

Förändringar är att Emma Freding avgår från styrelsen, och ny i styrelsen blir Ann-Katrin Eyre Widlund. Ingemar Bergkvist avgår som revisor, och ny revisor blir Linnea Sten.

Både Linnea Sten och Birgitta Matinlassi avböjde omval till valberedningen. Ny i valberedningen blir Mattias Sandqvist som är nyinflyttad, och Birgitta övertalades att stanna ytterligare ett år.

Sedan var det dags för motionerna. Efter diskussion beslutade stämman i enlighet med styrelsens yrkande för båda motionerna.

Formellt protokoll för stämman kommer att publiceras inom två veckor på samfällighetsföreningens webbplats, där för övrigt alla handlingar för stämman finns samlade.

Efter att stämman avslutats följde en kortare allmän frågestund som tog upp bland annat garagenycklar, p-tillstånd, förvaring av bråte i garagen, hemsidan med mera.

 

Arbetsdag 14 maj

I vår kommer vi organisera städdagen söndagen den 14 maj. Som vanligt samlas vi vid torpet klockan 10:00 för genomgång, städar våra gemensamma ytor ett par timmar. Efteråt bjuder vi på korv och kaffe.

Containrar för trädgårdsavfall kommer att finnas.

Målning av parkeringsrutor

Våra parkeringsrutor kommer att målas om i vår. Det innebär att under en dag vecka 17 (24 – 30 april) kommer parkering vara förbjuden på våra p-platser (ej garagen). Mer information kommer när tiden närmar sig.

Valberedningen efterlyser…

Valberedningen efterlyser tre personer, två ordinarie och en suppleant, som kan tänka sig att ta på sig uppdraget att vara revisorer åt samfällighetsföreningen.

Att vara revisor innebär att man för medlemmarnas räkning kontrollerar att styrelsen sköter sitt uppdrag, redovisar ekonomin, följer lagen och stämmobeslut med mera.

I praktiken innebär detta att man perioden före årsstämman går igenom föregående års redovisning, bokföring och styrelseprotokoll. Föreningen betalar arvode för insatsen.

Är du intresserad, eller känner någon som du tror skulle passa som revisor: Hör av dig till valberedning@kssf.se.